( hodnotenie práce odborným lektorom manažérskych dokumentov určených pre riadenie)

Ilustračný obr. z hlasovania o PVV v NR SR 15.6.2023/SITA

Pôvodne som chcel k tomuto programovému vyhláseniu Odórovej vlády zvolať kolokvium národohospodárov, ktorí by posúdili reálnosť vyhlásenia nielen z časového hľadiska (dotácia 5 mesiacov času máj – september, možno do polovice októbra 2023), ale i z vecného hľadiska uskutočniteľnosti vládnej činnosti na Slovensku v roku 2023 a z odborného hľadiska – nás, národohospodárov, ekonómov.

Vývoj ale išiel tak prudko dopredu, že keď dňa 15.júna poslanci Národnej Rady Slovenskej republiky zamietli toto vládne vyhlásenie (vlastne, neschválili vládny program tzv.úradníckej vlády Ing.Ľ. Odóra) a za vyslovenie dôvery tej vláde hlasovalo iba 34 poslancov zo 150, pochopil som, že

nech by bol tento vládny program akokoľvek kvalitný, práve ho slovenská spoločnosť a slovenská politika spláchla dolu kanálom. Naveky.

A z histórie by sa dalo povedať, že cesta dláždená dobrými úmyslami vedie do pekla. V tomto prípade všetky tie krásne tvrdenia a textovanie vznešených viet sa tak „zasmradili“ politikou, že si nemyslím, že niekto v slovenskej politike bude mať chuť „oprášiť“ text tohto odmietnutého vládneho programu a ísť s ním do zápasu o moc vo voľbách v Slovenskej republike v septembri 2023. To by bolo pre každého politika a pre každú politickú silu sebevražedné!

nech by bol tento vládny program akokoľvek kvalitný, práve ho slovenská spoločnosť a slovenská politika spláchla dolu kanálom. Naveky.

A tak som sa rozhodol, v zmysle tradícii svojho vzdelania a praxe ( ekonóm, publicista, školiteľ, lektor manažérskych kurzov – tútor a kouč v manažmente a podnikaní), že si skúsim vypracovať celkové hodnotenie tohto textu a celkového Programového vyhlásenia tak, ako som to za úhradu vykonával v časoch, keď frekventantmi kurzov Open University Business School UK, City University Bratislava, boli  top manažéri podnikov, prednostovia úradov verejnej správy, starostovia a primátori zo SR i ČR, a podnikatelia v SR i ČR, ktorým som ako tútor  v ich štúdijných obhajobách prác  (TMA- tútor market assesment) hodnotil ich práce a schopnosť  aplikácie do praxe.

Skúsme to tu:

„Vláda Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy SR predkladá Programové vyhlásenie vlády Národnej rade SR so žiadosťou o vyslovenie dôvery.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

„Len spoločne môžeme čeliť výzvam 21.storočia“

Komentár:

Vyznenie a názov práce sľubovali veľa. Pre istotu som sa pozrel dozadu po 28.strane, , či to už nie je predčasne písaný víťazný volebný program politickej strany, ktorá vyhrala 30.septembra 2023 na Slovensku voľby a chystá sa väčšinovo vládnuť aspoň štyri roky do roka 2027.

Po fiasku v zákonodárnom zbore NR SR už neodporúčam vrátiť sa k tomu nadpisu i textu.

Rozsah textu a kapitol práce by tomu, že to má byť pre niekoho „víťazný volebný materiál“, zodpovedal.  Chýbajú však potom prílohy s konkrétnymi opatreniami, prepočtami, matematicko-ekonomickým zdôvodnením vytýčených priorít a časovým harmonogramom ich plnenia. Rok 2027 sa mi potom zdal dosť blízky, mnohé vyhlásenia presahujú obdobie vlády počas štyroch rokov. Treba na tom popracovať.

Obsahovo má táto 28-stránková práca pomerne slušný rozsah oblastí, chýba však ukončenie práce, nejaký zmysluplný  záver, ktorý by verifikoval opodstatnenosť obsahu práce. Nemôže to skončiť takto:

Predsa nemožno tak závažné vyhlásenie končiť slovami:Vláda zabezpečí podporu pre mimoriadne investície optimalizáciou kapacít okresných úradov a zdynamizovaním príslušných procesov. Bude pokračovať v zlepšovaní dostupnosti služieb občanom SR,EÚ a tretích krajín, budovaním klientskych centier, optimalizáciou procesov a materiálno-technického zabezpečenia.“ Už chýba iba to zvolanie frau Merkel „My to zvládneme!“

Používanie schémy rozvrhnutia každého problému na tri časové úseky bolo štandardné, dnes to musia ovládať už aj maturanti vo svojich prácach. Avšak nezamieňať pojem PRIORITY  s pojmom ciele. A nepchať všade priority namiesto cieľov. Ak sa v texte uvádza, že sú dve základné vládne priority, tak potom v rozpisovaní cieľov na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé bolo treba zvýrazniť pojem CIELE a konkretizovať ich. Postup definovaný akronymom SMART je dnes štandardný aj pre stredoškolákov …a dá sa dobre verejnosťou kontrolovať.

Pri zahĺbení sa do obsahu textu sa človek môže dostať do pomykova: Je to ozaj vláda odborníkov, nestranníkov, ideologicky nezaťažených? Ak si prečítate PREAMBULU, vyskočí tam z nej na vás dosť „progresivistické“ definovanie zámeru, aj keď skryté do formulácií typu: „Sme vládou odborníkov. Nebudeme sa hádať v médiách a mrhať drahocenným časom.“, alebo „Pozeráme sa na svet vlastnými očami a uznávame rôzne hodnoty. Túto rôznorodosť budeme rešpektovať a vnímame ju ako zásadný prínos pre celospoločenské riešenia. Nebudeme otvárať citlivé kultúrno-etické témy.“

z toho vyplynie prirodzená otázka: Ale je to,dúfajme, Prehlásenie vlády Slovenskej republiky, ktorá má prioritu rozumne spravovať veci verejné občanom Slovenska a rešpektovať mienku slovenského ľudu?

Nadpisy

Oceňujem fantáziu tvorcov textu. Ak by sa prihlásili do literárnej súťaže o mladého autora, určite by vyhrali. No ale toto sú názvy kapitol seriózneho Programového vyhlásenia vlády SR? Prosím, nech už to nik neopakuje. Nie sme v marketingovej škole pre začínajúcich, ale je to dokument pre zákonodárny zbor poslancov Slovenskej republiky. viď nadpisy:.

 • V ťažkých časoch nemôžeme nechať európske peniaze nevyužité. Potrebujeme lepšiu perspektívu
 • Peniaze nerastú na stromoch. Zdravé verejné financie sú jedinou zodpovednou cestou voči súčasným aj budúcim generáciám
 • Od lacnej pracovnej sily k znalostnej a inovatívnej ekonomike. Od energetickej závislosti k čistej a cenovo dostupnej energii
 • Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná, ako jej najzraniteľnejšie skupiny
 • Zdravotníctvo je potrebné vytiahnuť z minulého storočia. Už nie je možné ignorovať akútnu potrebu jeho modernizácie
 • Krajina bez moderného a kvalitného systému vzdelávania je vopred odsúdená na neúspech
 • Digitalizácia je vstupenkou do sveta úspechu, lepšieho a efektívnejšieho rozhodovania a spravovania krajiny
 • Transformácia ekonomiky je nemožná bez udržateľného pôdohospodárstva
 • Bez kultúry niet budúcnosti. Prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých
 • Infraštruktúra je chrbticou prosperity a kvalitného života
 • Prechod k zelenej ekonomike ako príležitosť
 • Sloboda neexistuje bez rešpektu, dôvery v právny štát a nezávislé súdnictvo
 • Záujmy krajiny v globalizovanom svete sa najlepšie presadzujú v spoločnosti priateľov a partnerov. Chceme do nej naďalej patriť ako zodpovedný a spoľahlivý člen
 • Schopnosť vedieť sa brániť, mať partnerov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a oni na nás, je dobrým liekom na kvalitný spánok akejkoľvek krajiny a ľudí žijúcich v nej
 • Pomáhať a chrániť. Bez ohľadu nato, o koho ide

Jednoducho to bola slohová novinárska práca – ale nie seriózne vládne vyhlásenie

V ďalšom obsahu textu cítiť, ako keby bol odpisovaný z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý si dal konštruovať bývalý premiér SR pre roky kovidovej krízy v 2020:

„Úspech jedného je úspechom celej krajiny. Inkluzívna spoločnosť.

Vláda má jednoznačnú ambíciu spájať, konštruktívne diskutovať a spoločne hľadať riešenia pre každodenné problémy ľudí vo svetle globálnych trendov, ktoré z veľkej časti určujú život v 21.storočí. Ochranu demokracie, právneho štátu, lepšiu odolnosť Slovenska voči krízam, súdržnosť spoločnosti a efektívnejšie riešenie problémov je možné zabezpečiť len vtedy, ak budeme medzi sebou komunikovať s väčším rešpektom, osudy iných nám nebudú ľahostajné a keď budeme ochotní prevziať na seba viac zodpovednosti za stav krajiny, v ktorej žijeme.“

Záver programového vyhlásenia

Mali tu byť nejaké záruky vlády, že ak sa kontrolne ukáže, že sa veci nevyvíjajú tým naznačeným smerom, požiada o dôveru zákonodarny zbor Slovenskej republiky. Také niečo, ako záruka kvality.

Hodnotenie práce celkovo: ako TMA zo 100 bodov

Včasnosť dodania práce a jej výpovedná hodnota…………………. 4/10 bodov

mínus neskoro podaná, mínus príliš obsiahla a bez konkrétnych faktov a údajov

Formálna stránka a usporiadanie – schéma práce: …………………12/20 bodov

mínus spracovanie príliš marketingové ( účel: predvolebný text?), nie doplnené odborným výkladom, usporiadanie a lá „fairy tales“ ( rozprávky)

Logická štruktúra obsahu práce : 14/20 bodov

nie je hodnotený obsah, ale pomerne dobre prepracovaná logická štruktúra, škrípe záver práce, po bombastickej Preambule sa očakával famóznejší a zmysluplnejší záver

Objektívnosť a formálne dodržanie vládneho prehlásenia: 7/20

mínus formálne nepripojené určité číselné fakty podporujúce tvrdenia a odvolávky na všeobecne známe hodnotenie situácie – ako má veriť verejnosť, že to čo sa píše je fakt?

Zrozumiteľnosť a schopnosť objasnenia zámerov: 10/20 bodov

práca keby sa aspoň odvolávala na už predchádzajúcimi vládami prijatý Plán obnovy a udržateľnosti, bez analytického strojového rozboru mnohé texty ako keby boli odpísané z Plánu obnovy SR

Celková kvalita stručnosti a obsahovej úrovne práce: 3/10

mínus: mizerná stručnosť a zhrnutie, chýba tu záver – resumé, je to asi najhoršia časť práce, nemohla zaujať ani ak by ju prednášala nejaká kráska

celkovo 50/100 bodov práca: v hodnotení „pass“ tj. prešla, ale

neodporúčam vzhľadom ku kontextu podania a jej doručiteľnosti pre cieľové auditorium ju použiť.

Ing.Peter Zajac-Vanka, tútor a kouč na dôchodku

Táto práca vyzerá byť z veľkej časti okopírovaná z iných textov a neodporúčam ju naďalej propagovať ani v predvolebnom súboji politických síl Slovenskej republiky.

neodporúčam ju naďalej propagovať ani v predvolebnom súboji politických síl Slovenskej republiky.

netreba mi nič platiť, práca bola mojim dobrovoľným príspevkom v prospech štábnej politickej kultúry na Slovensku

Bratislava, 19.6.2023