Ilustračná fotokoláž z viacerých zdrojov, ktorá hovorí o tom, že ročne Slovensko „spapká“ vyše 220 tisíc plne naložených kamiónov importovaných potravín do sietí nadnárodných obchodných reťazcov na Slovensku, čo si vynásobte počtom ton, keď jeden kamión privezie zhruba 18 ton tovaru. Ako chce teda vláda „udržať poľnohospodárstvo na Slovensku?“ autor PZV 16.7.2023

Leto vrcholí a už to tak vyzeralo, že sa predsa neoplatí „vyťahovať“ nejaké Programové vyhlásenie „prázdninovej vlády“ znova na svetlo božie. Ale, ruku na srdce – okrem odborných novín, všimli ste si, že hlavné masmédiá, či už televízne, alebo tlač a webstránky, sotva nejaký riadok venujú problematike tohoročného zberu úrody? Ak vôbec o niečom, tak o prírode iba v súvislosti s lesnými požiarmi, s napádaním ľudí medveďmi už priamo v obciach Slovenska, s horúčavami a zanesenými kúpacími plochami riasami. Tak to znamená, že „vec zberu úrody a poľnohospodárstva vôbec“ je už len súkromnou záležitosťou biznisu – súkromných farmárov, skrytých družstevných akcioviek, možno ustaraných lesníkov… nie je to už vec verejná. Denný prísun vyše 913 kamiónov s potravinami do sietí nadnárodných obchodných reťazcov neviazne, tak prečo sa trápiť? A čo bolo vlastne v tom Programovom vyhlásení vlády 15.júna 2023? Prečo to vlastne Národná rada Slovenskej republiky zamietla? …vychádza to na povrch:

Transformácia ekonomiky je nemožná bez udržateľného pôdohospodárstva

Kapitola z Programového vyhlásenia vlády ku poľnohospodárstvu.

Text z PVV.Pod ním pripomienky dr.J.Forsthoffera, ktorého som požiadal o posúdenie. Na záver hodnotenie kapitoly odo mňa.

a už citujeme kapitolu:

Pôdohospodárstvo v Európe zápasí so zintenzívňujúcimi a prehlbujúcimi sa vplyvmi klimatických zmien, s potrebou zabezpečiť produkciu potravín v horizonte nasledujúcich 20-30 rokov a v neposlednom rade so zmenami v dopyte po potravinách, resp.stravovacími návykmi. Konkurencieschopnosť sektora, nákladová efektívnosť, ako aj potreba regionálneho rozvoja, si vyžadujú schopnosť krajiny garantovať dlhodobú udržateľnosť a kvalitu produkcie.

Z pohľadu produktivity a investícií v sektore

patrí v súčasnosti Slovensko medzi najhorších. Vláda považuje za nevyhnutné podrobne monitorovať aktuálnu situáciu, zvýšiť používanie dát pri rozhodovaní a zadefinovať smerovanie, nastaviť rámec pre efektívny spôsob financovania a následnú implementáciu politík. Tak na národnej, ako aj na európskej úrovni.

Krátkodobé priority:

Brzdenie potravinovej inflácie. Prudko rastúce ceny potravín predstavujú zásadný problém pre širokú verejnosť, najviac však pre zraniteľné skupiny. Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod.

Efektívne fungovanie SPF a PPA.

Je potrebné zvýšiť efektivitu a udržateľnosť fungovania strategických inštitúcií, akými sú Slovenský pozemkový fond a Pôdohospodárska platobná agentúra. Vláda vynaloží úsilie pri odstránení administratívnej záťaže a zavádzaní automatizovaných procesov v rozhodovaní. Pripraví pravidlá a postupy zefektívňujúce konania a úkony v jej kompetencii. Bude pokračovať modernizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, digitalizácia inštitúcie a príprava prostredia pre budúce zavedenie digitálneho portálu farmára.

Zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov.

Ruská agresia voči Ukrajine a s ňou súvisiace problémy dodávateľských reťazcov a trhu samotného, zvýšili potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa.

Vláda vykoná detailný audit testovacích kapacít rezortu pôdohospodárstva a poverí dotknuté inštitúcie zabezpečiť technické vybavenie a zefektívniť kontroly s cieľom zefektívniť a urýchliť uvoľnenie testovaného tovaru na vnútorný trh.

Strednodobé priority

Pôdohospodárstvo potrebuje efektívny manažment rizík.

Vláda bude pokračovať v príprave systému riadenia rizík. Navrhne rôzne alternatívy na riešenie škôd spôsobených nepredvídateľnými prírodnými katastrofami v poľnohospodárstve , vplyvmi klimatických zmien, zdravotne a ekonomicky nebezpečnými chorobami, zvlášť prenosnými zo zvierat, respektíve z potravín na človeka, ako aj škodami spôsobenými zverou.

Pôda ako základný predpoklad každej ekonomickej činnosti:

Pôda ako základný predpoklad každej ekonomickej činnosti.

Vláda považuje pôdu a vodu za národné bohatstvo. Bude pokračovať v opatreniach proti ďalšiemu zaberaniu kvalitnej poľnohospodárskej pôdy. Podporí výstavbu v opustených areáloch bývalých poľnohospodárskych objektov a bude pokračovať v zavádzaní povinnosti rekultivačnej náhrady poľnohospodárskej pôdy,s výnimkou výstavby nájomných bytova štátnej infraštruktúry.

Zvyšovanie produktivity a udržateľnosti v pôdohospodárstve a lesníctve.

Zabezpečenie potrebnej kvality potravín a bezpečnosti ich domácej produkcie nebude možné bez zvyšovania produktivity a pridanej hodnoty v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vláda bude pokračovať v uplatňovaní existujúcich finančných nástrojov a preskúma možnosti v oblasti mikropôžičiek pre malých, mladých, rodinných a začínajúcich poľnohospodárov. Súčasťou modernizácie je aj transfer vedomostí a technológií priamo k poľnohospodárom

a potravinárom. Vláda podporí rozvoj Inštitútu znalostného poľnohospodárstva a inovácií. Dôležitou prioritou je aj dlhodobá udržateľnosť lesníctva.

Takto to bývalo kedysi, hnusný komunistický plagát, že?

… a dnes: horia polia plné obilia pod Bratislavou…

Oponentúra:

Argumentoval som , že nestačí nad tým len mávnuť rukou, treba si to prečítať a poriadne oponovať, čo tam sú za blbosti. Podujal sa iba jeden – dr.Julius Forsthoffer, čítajte:

Júj, ale som sa nahneval!…

Pripomienky dr.Forsthoffera k témam:

k časti: …ku zintenzívňujúcim a prehlbujúcim sa vplyvom klimatických zmien…

l. pozn: Neglorifikujme klimatické zmeny, pozerajme sa prakticky: ak chcete ZISK musíte robiť veľkú mechanizáciu, znižovať cenu práce, to ale potrebuje „štandardné“ podmienky a nie klimatické vrtochy: A tu je jadro problémov, pretože obrábanie koňmi či ručne bolo adaptabilnejšie pre variabilné podmienky, ale v mene zisku ho likvidujeme.

k časti : Z pohľadu produktivity a investícií v sektore patrí v súčasnosti Slovensko medzi najhorších.. . Vláda považuje za nevyhnutné podrobne… zadefinovať smerovanie,

2.pozn. zadefinovanie smerovania, teda orientácia na určitú špecializáciu môže byť pomocné, ale nesmie vyústiť do systému troch monokultúr: ako je to teraz- musí byť postavené na vzájomnej harmónii živočíšnej i rastlinnej produkcie v súhre so spracovateľským sektorom; ak sa nenaplní tento predpoklad tak nepomôže žiadne vyššie využívanie dát pri rozhodovaní.

k časti : Vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod.

3.pozn. Pokiaľ bude trvať princíp voľného trhu, nie je možné dobre zosúladiť záujmy obchodu a prvovýroby a spracovateľského priemyslu(druhovýroby).To vidíte v neprekonateľnom boji s obchodnými sieťami a nepomôžu to prekovať ani  družstevné spolky. A  ako chcete oslobodiť trh od „neviditeľnej ruky“ zisku?

k časti : Vláda vynaloží úsilie pri odstránení administratívnej záťaže a zavádzaní automatizovaných procesov v rozhodovaní. Pripraví pravidlá a postupy zefektívňujúce konania a úkony v jej kompetencii…

4.pozn.: Bez direktívneho práva nemajú ani SPF, ani SPA nijaké možnosti zasahovať do vlastníckych -najmä silno rozdrobených vzťahov a preto sa ani očakávaná náprava (akože)zlučovaním parciel nedá uskutočniť.

Treba nájsť iný systém ak nechceme prijať tézu, že pôda je bezpodielovým vlastníctvom všetkých a sú vyčlenené úseky na jej využívanie i hospodárenie. A inak: úprava katastra nie je iba scelenie parciel, ale plní oveľa širšie funkcie aj pre miestny rozvoj i urbanizáciu i ochranu životného prostredia.

k časti : Ruská agresia voči Ukrajine a s ňou súvisiace problémy dodávateľských reťazcov a trhu…

5.pozn: Vplyvy vojnové by som v rámci perspektívy neriešil, lebo to sa všetko zmení podľa toho aké bude finále! Z ochrany zdravia sme urobili slogan, no pokiaľ sú aj tieto aktivity podriadené ZISKU tak sa s problému nedá vyskočiť.

k časti : Vláda bude pokračovať v príprave systému riadenia rizík… ako aj škodami spôsobenými zverou.

6.pozn: Manažment rizík je nevyhnutný, pretože agro-potravinársky sektor je najrizikovejšia aktivita zo všetkých produkčných činností; riešením je všeobecné poistenie, ale to nepripustia poisťovne lebo  by ohrozili svoj ZISK. To všeobecné poistenie by riešilo nielen poškodenia klimatické, ale aj iné  – ako problém škôd spôsobených zverou, pretože ten problém nie je v zveri, ale vo veľkoprodukcii. Úsmevne by som povedal: ak sú veľké straty, vytvorte vhodné „oplotenia“,  veď zisk by náklady vykompenzoval. Je to na širšiu úvahu…

agro-potravinársky sektor je najrizikovejšia aktivita zo všetkých produkčných činností; riešením je všeobecné poistenie,

k časti : Vláda považuje pôdu a vodu za národné bohatstvo…

7.pozn:. Ktorá vláda po roku 1989 považuje pôdu a vodu za národné bohatstvo?! Ani jedna! Veď sa o to (akože)bohatstvo vôbec nestarajú iba sa snažia z neho maximálny ťažiť v mene ZISKU. To nie sú iba zanedbané hospodárske  objekty, veď tak dopadli aj kúpele Korytnica, aj Sliač, nehovoriac už o nájomných bytoch – veď z tých prehlásení je iba trpký smiech! A ako to, že socializmus dokázal vybudovať  toľké sídliská a verejno-prospešné zariadenia za horších hospodárskych podmienok? Súčasnosť pojem „rekultivácia“ nepozná, takže čo?

Všetko čo by som navrhol na zlepšenie je realizovateľné, ale nie v systéme, kde kritériom je iba ZISK.

Takže na záver – Slovensko nezachytáva a neakumuluje vodu, tá odteká bez úžitku!

 Priehrady na Vážskej kaskáde i na Hornáde sú plné bahna, nie vody – tá sa iba zrkadlí, (to postihne i priehradu na Dunaji) ale niet financií na ich čistenie. Jednoduché otvorenie stavidiel keď je prívalová voda, to nie je riešenie, lebo tá vyplaví len prúdnicu – aj to do nižšieho stupňa. Bahno treba vyberať systematicky (treba inú techniku než bagrovanie štrkov; vhodné sú plávajúce sacie bagre s následným oddelením kalu od vody) a rekultivovať ho, veď je to najúrodnejšia spraš z erózií pôdy. Vieme ako na to, ale nik nepočúva.

A čo na to špecialisti z AgroUni v Nitre?  Ak ich téma „odbahnenie“ (vyčistenie) priehrad zaujme, viete kde ma nájdete. No bez riadnej organizácie a financovania sa to vykonať nedá a Slovensku hrozí, že napriek vodným dielam sa premení na step…

k časti : Zabezpečenie potrebnej kvality potravín a bezpečnosti ich domácej produkcie nebude možné bez zvyšovania produktivity a pridanej hodnoty v poľnohospodárstve a potravinárstve.

8.pozn.:  Nie som zástancom nejakých nových inštitútov, to sú iba hniezda pre lenivých nevedkov – treba projektové ústavy a zodpovedné plánovanie, nie „montovne na najúrodnejšej pôde“ i keď tá pri Valalikách (budúci areál pre automobilového investora) odhalila historické pohrebisko- len neviem ako sa to premietne do slovenskej histórie, asi tak ako to čo objavili/vykopali pri Bernolákove a .. ticho.

Ťažiskom pre vyrovnanie rozloženia pracovných síl v národnom hospodárstve a teda v oživené pôdohospodárstva musí byť nesporne vyrovnanie nezmyselných rozdielov v cene práce podľa sektorov (závislosť od nadnárodných spoločností?) ale tým som pomenoval aj prekážky, ktorým je súčasný koloniálny stav republiky a nepochopenie toho,  čo je spoločné bezpodielové vlastníctvo ani to kto má byť jeho statočným správcom (nie majiteľom).

Ale základ musí byť v celospoločensky uznanom riadiacom plánovacom útvare ktorému sa musia podriadiť záujmy rezortné i mimovládne a teda i tie cudzie.

 Obávam sa že fantazírujem.!

Reforma agro-potravinárstva pre dosiahnutie aspoň parciálnej sebestačnosti musí byť viazaná na kontrolovateľné, plánom direktívne stanovené aktivity, ale podložené aj príslušnými technickými i materiálnymi prostriedkami, financovaním a zárukou odbytu za opodstatnené ceny.

V tejto fáze „regenerácie“ sektora musí byť regulovaná aj funkcia „voľnej ruky trhu“ aj maximálneho ZISKU (ale inak než sa o to usilovali neslávne známe opatrenia PPA, teda stimuláciou produkcie na pôde).

Dr. Julius Forsthoffer na požiadanie Ing.P.Zajaca-Vanku

Potvrdzujem, že táto kapitola je na infarkt ( celého sektoru, nielen tých, čo to prečítajú)…

Poznámky a záver Peter Zajac-Vanka

Nuž, je to neuveriteľné a rezort poľnohospodárstva SR už musí byť v úplnom rozklade, keď dovolili niekomu tento text poslať ako kapitolu Programového vyhlásenia vlády SR.

V materiáli sa veľmi nevyvážene stretávajú veľmi akútne a asi krátkodobé problémy, s ktorými rezortní úradníci bojujú, s dlhodobým a neriešeným stavom, v akom sa sektor riadený týmo ministerstvom nachádza – a to už dlho, niekoľko vládnych tímov sa tu už bez úspechu vymenilo.

Veta za vetou tejto kapitoly  by zniesla tvrdú oponentúru a zahanbenie predchádzajúcich vlád.

Poďme však na koreň problému slovenského poľnohospodárstva.

Tým problémom je v dlhodobom procese dnešná faktická likvidácia väčšej živočíšnej výroby a zrušenie spracovateľských kapacít. A s tým súvisí aj bezpečnosť potravinárstva a vysoké ceny dovážanej produkcie. Vlastne stačilo napísať to isté aj pri situácii v rastlinnej výrobe. Bežné pestované druhy už nenachádzajú svoj odbyt na Slovensku, keďže sa zlikvidovali mäsochovy a monokultúrna orientácia rastlinnej výroby bez spracovateľskej náväznosti na Slovensku sa dostáva do čoraz horšej odbytovej situácie. Áno, aj vďaka vojne na Ukrajine a voľného prítoku produktov poľnohospodárskej prvovýroby (pšenica, kukurica a i.), ale i živočíšnej výroby ( hydina) z Ukrajiny. Máločo sa zachytí ako kontaminované, tie množstvá sú neúmerné.

Ale v tomto vyhlásení vláda neuvažuje, čo s tým robiť!

Nejaké vylepšenia ITtechnológií a školenie farmárov pre digitalizáciu nejako podstatne produkcii nepomôže.

Pomôžu zásahy štátu, aj pri investovaní do kapacít a výkupu prvotných produktov, aj pri poskytnutí poistenia a zabezpečenia v rizikách,  a áno, aj pri infraštruktúrnych službách poľnohospodárom. Ale nič z toho toto  prehlásenie neobsahuje, lebo riešenie problémov v SPF, SPA, ani výchova k stravovacím návykom a pofidérne brzdenie potravinovej inflácie tu nepomôžu. Najmä ak denne prichádza import 913 kamiónov naložených potravinami v nosnosti do 18 ton nákladu do predaných sietí zahraničných investorov. Denne!      

O vodohospodársve nie je žiadna zmienka. O udržateľnosti lesníctva je iba deklarácia, žiadne opatrenia proti škodnej zvery a prípadne proti suchu, lesným požiarom a prudkým lesným záplavám. A medvede už útočia i v dedinách a na ľudí , čítajte denné spravodajstvo, rezortne to však patrí inému ministerstvu…

Hlboký výsmech vláda ukázala v odseku o pôde a vode ako o národnom bohatstve. A hneď „protimluv“ o tom, že pôda sa považuje ako základný predpoklad ekonomickej činnosti.

Škoda, tiež som očakával už len tú legendárnu poznámku:

„A preto všetku pôdu v štáte znárodníme.“ Škoda, to asi bude musieť v mene toho prehlásenia urobiť až nový zákonodárny zbor a nová vláda, ktorá vzíde z volieb v septembri.

16.júla 2023 a o žatve ani zmienka…