Môžem konštatovať, že verejnosť a médiá sa konečne zobúdzajú. Síce sú to čiastkové články, ale všetci sa zaoberajú, čo to do čerta tí „experti“ od Ódora postvárali, že súhrnne chce zaťažiť občanov SR desiatimi miliardami eur, ktoré sú potrebné pre dodržanie „vyrovnaného rozpočtu verejných financií“. Raz rozoberajú také opatrenie, raz onaké dôsledky, – a všetky tie opatrenia sú hrozné. Nuž áno, dostihol vládu premiéra Ódora osud: Práve oni by mali predkladať do 15.októbra vyrovnaný štátny rozpočet, inak bude zle. Nuž ale kde boli „experti“ doteraz? Ako „bašovali“ s financiami, keď „vyrobili“ takýto „prieser“?

Stať profesora ekonómie Jaroslava Husára trpezlivo objasňuje to, čo mali vedieť „experti“ už dávno, repektíve čím sa mali zaoberať vlády od 2020. Ale – nezaoberali sa! A tak profesor vysvetľuje toky financií v ekonomike na dvoch diagramoch a pýta sa, kto za ten dnešný stav ekonomiky Slovenska zodpovedá?

článok vyšiel prvý raz na webstránke Reminiscencie a súčasnosť.sk dňa 8.10.2023 a tu je v plnom znení:

Rozumie občan Ódorovým konsolidačným opatreniam ?

„Úradnícka“ vláda SR v stredu predstavila návrh konsolidačných opatrení, ktorými by sa mohla riadiť budúca vláda na to, aby Slovensko smerovalo k nižšej zadlženosti a poklesu deficitu verejných financií. Ako na tlačovej konferencii povedal poverený premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor „na výber budú mať z konkrétnych opatrení, no môžu si povedať, že pôjdu vlastnou cestou“. Materiál úradníckej vlády môže byť však pre novú vládu podľa Ódora inšpiráciou.

Akosi som opatreniam nerozumel. Ale hlavne výroku: „My sme to nemuseli robiť, ale chceli sme pomôcť budúcemu premiérovi a ministrovi financií,“ ako poznamenal Ľudovít Ódor. Vláda má podľa neho možnosť vybrať si pre seba najlepšiu cestu. Michal Horváth ( poverený minister financií SR) hovorí, že „tieto opatrenia umožňujú novej vláde pracovať so skalpelom. Ak ale budúca vláda konsolidáciu zanedbá, bude potrebné do rúk zobrať sekeru“. Čitateľ sa môže spýtať, že  kde boli a čo robili od roku 1993?

Ešte v roku 2000 som skonštruoval graf finančných tokov medzi 4 sektormi ekonomiky

 domácnosťamivládoupodnikmi a zahraničím, vidíte to  v dolnej časti grafu a to na báze poznatkov makroekonómie a mikroekonómie. Má túto podobu:

GRAF FINANČNÝCH TOKOV EKONOMIKY

Čitateľ vidí nielen geometrické útvary, ale aj texty v nich, ktoré opisujú, čo predstavujú. Predovšetkým vidí obsah pojmu hrubý domáci produkt (HDP). Zreteľný je aj obsah pojmu netto národný produktnárodný dôchodokpríjmy domácností a nakoniec disponibilný príjem domácností, čo zobrazuje horná časť grafu. Šípky znázorňujú, kam smerujú jednotlivé finančné toky .

Trochu si niečo vysvetlíme pomocou tohto grafu:

Vzhľadom na úvodné vety, pozrime si podrobnejšie obdĺžnik vláda. Vidíme čo do neho priteká a čo odteká. Má dva hlavné odtoky – G, čo sú výdavky vlády na nákup tovarov a služieb a tok transferové platby, čo sú napr. penzie, rodičovské prídavky atď., ktoré tvoria súčasť príjmov domácností.

Prítokmi do sektoru sú aj nepriame dane ( ako napr.daň z pridanej hodnoty, ktorú platí pri každodennom nákupe každý), dane z príjmu akciových spoločností, podnikov, príspevky na sociálne poistenie a daň z príjmu fyzických osôb. 

Domácnosti majú ako prítok disponibilný príjem a majú dva odtoky, úspory a tok C, čo sú výdavky domácností na nákup tovarov a služieb

A čo sa stane, ak sa príjme „Ódorovské lego“?

(medzititulok redakcia)

Po tomto objasnení kolobehu tokov je prirodzené sa spýtať,  čo konkrétne sa stane, čo bude dôsledkom v ekonomike, ako to ovplyvní disponibilný príjem, ako to ovplyvní úspory obyvateľstva, ako  sa zmenia investície, či ako to zmení export a import, ak sa splnia tie čísla opatrení vlády, ktoré uvádzajú aj v médiách?

 Ak to vláda nevie povedať, potom tie údaje sú iba strašidlom.

… je prirodzené sa spýtať,  čo konkrétne sa stane, čo bude dôsledkom v ekonomike, ako to ovplyvní disponibilný príjem, ako to ovplyvní úspory obyvateľstva, ako  sa zmenia investície, či ako to zmení export a import, ak sa splnia tie čísla opatrení vlády, ktoré uvádzajú aj v médiách?…

Po roku 1993 ani jedna vláda takto jasne neukázala kolobeh finančných tokov SR, hoc ekonomická veda to pozná. Hovorí o tom aj tento fakt: Americký Bureau for Economic Analysis prijal obraz ekonomiky, finančných tokov, za ktorý S. Kuznets (môj učiteľ) dostal Nobelovu cenu a má tvar

obr.4.2. Kolobeh finančných tokov v ekonomike, „ekonomický stroj“, str.114 v knihe J.Husár Aj ekonómia je veda, vyd.Letra Edu,2019, podrob. popis v kap. Ako funguje a čo je ekonomika

Čitateľ opäť vidí spomenuté 4 sektory a všetky toky obsahujú aj konkrétne číselné údaje. V tomto prípade je to rok 1979, ( Bureau for Economic Analysis popisuje us-economy) Zreteľne vidieť aj „hrúbku“ tokov. Je to akýsi „ekonomický motor“ a úlohou ekonómie je, optimalizovať tie toky, teda optimalizovať „hrúbku trubiek“ ekonomického systému. To má zabezpečiť vláda, konkrétne ministerstvo financií. Majú to ročne prezentovať.

Záver

Z úvahy vyplýva, že ekonomická veda dôkladne opisuje fungovanie ekonomikyzložitý komplex, na prvý pohľad spleť vzťahov, avšak práve vďaka vede je sprehľadnený. Kto po roku 1993 zlyhával? Vláda? NR SR?

Uvedené finančné toky v schémach a väzby medzi nimi vyjadrí konkrétnymi funkciami ekonomický komplex ekonometria, ktorý opisuje ekonometrickým modelom, v ktorom tvorca  uvedené finančné toky v schémach a väzby medzi nimi vyjadrí konkrétnymi funkciami. Model by poskytol číselné hodnoty finančných tokov tak ako vidieť na grafe USA a to vopred. Model by iste mal najmenej 100 rovníc.

 Ekonomiku nemožno zachrániť bez úcty a rešpektovania ekonomických vied. Ekonomická inteligencia na fakultách mlčí. 

Podstatná je však otázka, kto dnes za dnešný stav ekonomiky zodpovedá?

Aby som čitateľovi hlbšie priblížil moje požiadavky na riadenie ekonomiky, nemôžem nespomenúť 1000 stranové dlelo z roku 1937 Prof. Engliša, dvakrát ministra financií ČSR, s názvom Soustava národního hospodářství s podnadpisom „Věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života„.

Sú si toho vedomí vládni ekonómovia?

Prof. J. Husár

Bratislava, 8/10/2023 https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/rozumie-obcan-odorovym-konsolidacnym-opatreniam/

Pod článkom v prameni sa rozpútala celkom živá a tvorivá diskusia aj s odpoveďami prof.J.Husára,

sem si trúfnem dať iba svoj komentár pod staťou prof.J.Husára:

pán profesor, som veľmi rád, že ste do svojej state pridali aj tie dva zásadné diagramy, graf finančných tokov a diagram kolobehu finančných tokov. To už musí byť zrozumiteľné dnes aj stredoškolákovi. Ale „expertom“ to zrozumiteľné asi nie je.
Ak dnes nanesieme na takýto graf – ešte lepšie diagram kolobehu finančných tokov, všetky opatrenia odorovských „expertov“, tak s hrôzou zistíme, že BREMENO KONSOLIDÁCIE K NIŽŠEJ ZADĹŽENOSTI zas majú poniesť na svojich krížoch IBA OBČANIA! Nie firmy, nie korporácie, nie cudzí investori.
Už nie je otázkou, „kto to dlhové bremeno a rozvrat verejných financií spôsobil“.
Veď to všetci vieme, matovičovsko-hegerovská a odorovská vládna suita. A predtým dlhé roky pohŕdanie štátom, pozývanie cudzích investorov, prižmúrenie očú nad kolonizáciou nielen priemyslu, ale aj obchodu a bankovníctva.


Z finančných tokov jasne vyplýva podľa skutočných čísel štátnych rozpočtov, že štát takmer nič neinkasoval od týchto, ale všetko zaplatili občania.


Dajme iný pohľad, aby sme sa nezbláznili:
Ak by boli podniky štátne a ak by cudzí investori MUSELI platiť dane (áno, i daň z dividend a z exportu, ktorý nie je exportom ak sa vraj deje do EU), tak tie „rúry“ od kapitálu a podnikov smerom do štátneho rozpočtu by boli hrubo preplnené tokmi príjmu do štátneho rozpočtu a verejné financie by boli dnes v pluse.
Ale – nie sú!
Sú marné nádeje, že nová vláda s tým niečo urobí? A len dúfajme, že „an-bloc“ zamietne celú tú „odorovštinu“.

komentoval Ing.Peter Zajac-Vanka