Od sociologa dr.Petra Saka z Prahy, zásadný článok v českom jazyku azda netreba ešte prekladať, platí to všeobecne a exaktne pre Čechy, Moravu i Slovensko a uverejňujeme ho ako priamo zaslaný článok autora na adresu Spolku národohospodárov Slovenska, aj keď bol zverejnený na webe Nová Republika CZ dňa 9.08.2021

Desetiletí vedou politici polemiky, zakládají komise, v nichž zasedají odborníci s vysokými akademickými funkcemi, a přestože se v mnohém liší, všichni vycházejí z axiomu, že fungování důchodového systému je přímo odvislé od demografického vývoje a věkového složení populace. Ač demografický faktor patří k důchodovému problému, neexistuje zde kauzální vztah a není faktorem ani jediným, ani hlavním. Tedy demografie je jeden z faktorů s korelačním vztahem k důchodovému systému.

Proto, aby důchodový systém fungoval, musí daná ekonomika vytvořit hodnoty, které může přesunout na skupinu populace, která se posunula z produktivního věku


Proto, aby důchodový systém fungoval, musí daná ekonomika vytvořit hodnoty, které může přesunout na skupinu populace, která se posunula z produktivního věku. Ti, kteří údajně platí seniorům důchody, pouze slouží jako mediátoři vytvořených hodnot, kteří přesouvají hodnoty žádoucím směrem. To znamená, že z celkového objemu ve společnosti vytvořených hodnot, část převádějí na buď faktický či pomyslný důchodový účet. Pokud tato částka nestačí je doplněna ze státního rozpočtu, tedy z aktuálně vytvořené hodnoty. To, že pohyb může být obousměrný svědčí skutečnost devadesátých, kdy se mnohamiliardový důchodový účet převedl do státního rozpočtu, kde se navždy rozplynul.

Mýtus 1 (Fatálnosť demografického vývoja)

„Potřebujeme, aby se rodilo hodně dětí, které nás budou za třicet let živit.“ Nepřesnost až hloupost tohoto tvrzení ukáži na vyhraněném segmentu populace – na Romech. Z hlediska důchodových reformátorů se tato skupina chová demograficky ideálně: její natalita je vysoká. Můžeme tedy očekávat, že nás budou tyto děti v důchodu živit? Již v dětském věku je v tomto etniku vysoký podíl konzumentů drog a v posledních letech narůstá mezi patnáctiletými Romy podíl negramotných. Vývoj se v této věkové skupině posouvá od 20 k 30 % negramotných. Kam dospějí, můžeme vyvozovat z dospělé populace. Živí dospělá romská populace důchodce? Myslím, že kdybychom sečetli na jedné straně daně Romů a na druhé straně sociální dávky, které jsou jim vypláceny, tak větší číslo by bylo u sociálních dávek. Možná, že některý čtenář mi nyní nařkne z rasizmu. Já si však nemyslím, že Romové nejsou schopni trvalé práce. Jako mladý jsem byl na brigádě ve válcovnách, kde jsem viděl pracovat spoustu Romu, na místech velmi náročných a odpovědných. Měli plat vyšší než ministr a na svou práci byli hrdí. Co se stalo? Především Romové se stali obětí pauperizace, která vyplynula z ekonomické transformace. Natalita samo o sobě důchodový systém neudržuje.

Mýtus 2 ( Ovplyvňovanie výšky dôchodku produktivitou práce )

„Rozhodující pro důchodový systém je podíl populace v produktivním věku a počet zaměstnanců. Podstatné jsou parametry jedince, a jakou hodnotu jedinec v produktivním věku vytváří a zda vůbec nějakou hodnotu vytváří.

Zde můžeme vytvořit jakýsi žebříček:

Nezaměstnaný, žádnou hodnotu nevytváří, ale naopak hodnoty spotřebovává.

Zaměstnaný

Bez vzdělání, bez kvalifikace vytváří nízkou hodnotu

Vzdělaný v oborech jako jsou genderová studia. Vytvářené hodnoty jsou problematické.

Vzdělaný, ale pracuje na místě, pro které nemá kvalifikaci. Vytvořené hodnoty jsou průměrné.

Vzdělaný, pracuje na místě, pro které má kvalifikaci, ale ne na finálním výrobku, přidaná hodnota je nadprůměrná, ale ne špičková.

Vzdělaný, pracuje na místě, pro které má kvalifikaci na finálním výrobku s vysokou přidanou hodnotou. Vytvořená hodnota je maximální.

Vzdělaný, pracuje na místě, pro které má kvalifikaci na finálním výrobku s vysokou přidanou hodnotou, v rámci finální ekonomiky (Německo) vytvořená maximální hodnota podílející se na vysoké produktivitě práce.

Vzdělaný, pracuje na místě, pro které má kvalifikaci na finálním výrobku s vysokou přidanou hodnotou, v rámci ekonomiky kolonie (Česko). Vytvořená hodnota je oproti předchozímu typu nižší.

To je tedy lidský faktor při vytváření hodnot a udržování důchodového systému. Existuje řada příkladů, že demografický axiom nefunguje:

Ve Španělsku mladá generace v produktivním věku je až z 50% nezaměstnaná, z toho polovina má vysokoškolské vzdělání. Převážně jsou živení rodiči z jejich důchodu. Systém se zcela převrátil, místo aby produktivní generace živila důchodce, důchodci živí produktivní generaci. Jak je to možné?

V Česku je obvyklé, že na řadě vysokých škol se studuje již se záměrem profesi, na kterou škola připravuje, nevykonávat. Jde jen o získání diplomu. A tak často personalisté uznají vysokoškolské vzdělání, ač ho pracovník pro danou profesi nemá. Negativní dopady přehlížení nízké nebo nulové vzdělanosti se zvyšující se pozicí rostou. Nevzdělaný šéf má tendenci se obklopovat opět nevzdělanými a neschopnými, aby ho nepřevýšili. Podobně se chovají jeho podřízení. Jedná se o princip padajícího …. Ukázkou může být ministerstvo vnitra, kde je již tradicí, že ministr nemá vysokoškolské vzdělání. A dopady jsou katastrofální.

Pro důchodový systém není důležitý jedinec jako demografická jednotka, ale jeho naplněný ekonomický potenciál 

Pro důchodový systém není důležitý jedinec jako demografická jednotka, ale jeho naplněný ekonomický potenciál (k čemu jsou důchodovému systému Romové na dávkách či španělští vysokoškoláci živení v produktivním věku důchodci?).

Podíl lidské práce na výrobku a celé ekonomice se mění. Představme si výrobu sto aut za určitou časovou jednotku před sto lety, před padesáti lety, před dvaceti lety, v současnosti a za dvacet let. Počet pracovníků, kteří vyrobí sto aut se neustále dramaticky snižuje. Tím se ale také snižuje počet plátců daně, zdravotního a sociálního pojištění. Ovšem systém stále preferuje kvantitativní pohled. Hodně dětí, hodně pracujících, hodně odvodů.

Podíl lidské práce se doposud snižoval kontinuálně. Nyní jsme se dostali do zlomové situace, kdy pád lidské práce bude tak dramatický, že vytvoří zcela novou společenskou situaci. Od konce 18. století hybným konfliktem společnosti byl konflikt mezi prací a kapitálem, reprezentovaný kapitalisty, dělníky, odbory a politickými stranami. Obě strany konfliktu kapitál a práce chtěli maximalizovat svůj prospěch, avšak vzájemně se potřebovali, a proto dlouhodobě spolupracovali, s občasnou aktualizací konfliktu podle momentální společenské a politické situace.

To se však nyní zásadně mění. Kapitál přestává potřebovat živou práci, nebo pouze v radikálně menší míře. Čili na trhu práce vzniká přetlak práce a s tím klesá cena práce. Tomu předcházela fáze, kdy v globální ekonomice existoval globální trh práce s levnou pracovní ze zemí třetího světa. I dovezená pracovní síla do české ekonomiky prostřednictvím agentur v podstatě rozbila pracovní trh a stlačuje cenu práce a mzdy pracovníků. S nastupující automatizací, robotizací a umělou inteligencí se vytrácí potřeba živé práce. Trh práce se tím radikálně vychyluje v neprospěch práce a její hodnota padá. Bez ohledu na demografickou situaci a vývoj, množství plátců do důchodového systému se propadne. Proto to vyhrožování střední generaci, že oni již mít důchody nebudou.

Je třeba opustit demografické stigma důchodového systému

Vezměme ilustrativní příklad. Zahraniční automobilka s dvaceti zaměstnanci bude v Česku realizovat vysoký zisk. Zdarma bude užívat domácí infrastrukturu, ekologicky zatěžovat životní prostředí. Do důchodového systému bude platit dvacet zaměstnanců, korporátní daň bude minimální, to firmy umí. Nedávno byl zveřejněný údaj, že v USA čtyřicet nejbohatších korporací neplatí vůbec žádné daně.

Přes nízký podíl živé práce a nízký počet zaměstnanců, vytvořená souhrnná hodnota vytvořená ekonomikou bude stejná či vyšší. Neměl by tedy být problém financovat důchodový systém, ovšem ne již způsobem, že pracující jsou mediátoři převodu vytvořené hodnoty důchodcům.

A zde se dostáváme k dalšímu podstatnému faktoru:

Přístup elity, která kontroluje vytvořené hodnoty a jejich distribuci. Ochota elity část vytvořené hodnoty poskytnout důchodcům. Pro kapitalistické predátorské elity je každá koruna, kterou neurvou pro sebe ztracená a ideologicky nezdůvodnitelná a zavání komunizmem. To můžeme pozorovat u našich politických elit. Přidání důchodcům o 300 Kč je populizmus, ale vojenské působení v Afganistánu, které stálo miliardy a jehož jediným výsledkem je zaopatření Afgánců kolaborujících s českou jednotkou. Kdo je za tento nesmyslný výdaj a okupační působení odpovědný? Nikoho jsem neslyšel se k odpovědnosti hlásit. Kdyby však tyto nesmyslně utracené peníze chtěl někdo dát důchodcům, a přiblížit je tak důstojnému stáří, byl by napaden za populizmus. Ovšem válka, zabíjení a vojenský průmysl jsou posvátné a náklady na ně si nikdo netroufne kritizovat.

Trvalé toky peněz působí na kapitalistické predátory jako mršina na hyeny. Neodolatelně je lákají. V Česku to jsou toky peněz ve zdravotnictví a důchodový systém. Zdravotnický systém již ohryzávají, privatizace a komercionalizace zdravotnictví dlouhodobě probíhá. Pokus o převedení peněz v důchodovém systému do komerční sféry již, naštěstí neúspěšně, v Česku proběhl. Máme zkušenosti z řady zemí, kde fungovaly podnikové a soukromé důchodové fondy. Pracující desetiletí platili do těchto fondů, ale málokdo z nich se dožil v důchodu peněz z těchto fondů. Systémově, když byly tyto fondy dostatečně finančně nasycené, našel se mechanizmus bankrotu těchto fondů. Pracující platí pilně jako včeličky a když úl naplní, kapitalističtí predátoři úl vyberou.

Není tedy pravda, že budoucí generace nemohou mít důchodyPouze je třeba modifikovat převod vytvořených hodnot k seniorům. Tedy klíčový je přístup elity ovládající vytvořené hodnoty k jejich redistribuci. Publikace J.A. Taintera „Kolapsy složitých společností“ přináší analýzu všech faktorů, které působí na zánik civilizací. Výsledkem analýz je také závěr, že nejčastější příčinou jsou elity, které si přivlastňují stále větší podíl vytvořených hodnot. Nůžky mezi elitou a společností se více a více rozevírají, až svým parazitismem elity překročí bod zlomu a společnost zanikne.

(medzititulky a v zátvorke redakcia)

bolo zverejnené aj na webstránke http://www.novarepublika.cz/2021/08/myty-chyby-duchodove-reformy.html a tam je pod článkom obsiahla diskusia, z ktorej sme vybrali:

Důchody, ty se téměř dnes a denně probírají v tisku, řeší je všelijaké komise a kdekdo pláče nad budoucím osudem příštích generací. Přitom ty důchody představují 1,64% výdajů státního rozpočtu za posledních 21 let. Zbytek je pokryt povinným „pojištěním“. Mnohonásobně vyšší úniky daní do daňových rájů neřeší nikdo. Na nekonečné a bezvýsledné zahraniční vojenské mise po celém světě prý dokonce musíme doslova vyhodit do kanálu zisků amerických zbrojařů ještě více prostředků. Přitom se všichni naši ideologové opájejí představami o technické revoluci 4.1, ale nikdo nedokáže říci, co pak budou dělat lidi, až většinu produkce ovládnou roboti. Od pana Pehe jsem si přečetl jen to, že prostě nastane zlatý věk, ve kterém bude platit zásada „každý podle svých zájmů, každému podle jeho potřeb“. No, tak sláva, tím bude postaráno i o důchodce. Sice komunistům podobná idea nějak nevyšla, ale naši globalisté jsou přece jiní kabrňáci. Ti poručí i větru, slunci. Musí, protože žádný automat ani robot bez elektřiny nepracuje. (Václav 9.srpna 2021 v 0:30)

V dnešní vyspělé společnosti například vzrostla produktivita práce vlivem pokroku ve výrobě a použitím nových technologií velmi výrazně. Takže celkový produkt už dávno nezávisí na počtu lidí ve výrobě. Přesto z obrazovky ČT často slyšíme politiky „pravice“ , ekonomy,finančníky a odborníky akademiky strašit lidi,že nebude na důchody,pokud neprovedeme rychle reformu důchodů.
Kde tato spodina bere odvahu takto drze oblbovat a strašit lidi ? Komu prospívá jejich lhaní reálně ? Rozhodně ne lidem v práci.Šmejdům nejde o jistoty lidí ve stáří ale o zákeřnou reformu založenou na přinucení lidí spořit si povinně v soukromých fondech – asi tak jak ji prosazoval hajzlík Kalousek a šmejdi z ČNB co uměle snižovali hodnotu koruny vůči euru a okrádali tak střadatele v korunách.
Šmejdi najatí bankéři a vlastníky finančních ústavů a pojišťoven mají za úkol obrat střadatele o prachy jako vlci ovce. To je celé. Politiky ODS,TOP,KDU,STAN a Pirátů které si sponzorují oligarchové za účelem dalšího zvýšení rozdílů
v příjmech lidí a dosažení maximálního zisku na úkor ostatních. Politici ODS,TOP,KDU ,STAN a Pirátů – jsou koně cca 2% nejbohatších hajzlíků na světě, co chtějí ještě větší zisky za každou cenu. Jsou to ujetí lidé, většinou idioti a úchylové co jsou kvůli prachům schopni zničit svět
( omas 9.srpna 0:37)

No a ak máte chuť poslať diskusný vecný príspevok, pošlite ho na mail adresu klub.narodohospodarov@gmail.com

S vďakou Ing.Peter Zajac-Vanka a k tomu pripravíme článok zo Slovenska