Na webstránke https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/ profesor ekonómie Jaroslav Husár trpezlivo vysvetľuje, že programové vyhlásenie dokonca akejkoľvek vlády Slovenska by sa malo držať poznatkov ekonómie ( čo však v žiadnom prípade nerobí „dočasná“ Odórova vláda dnes). Asi aj preto bola vláda v Národnej Rade Slovenskej republiky odmietnutá……preberáme článok dňa 15.júna 2023

Profesor Jaroslav Husár: Programové vyhlásenie vlády z pohľadu poznatkov ekonómie

https://www.reminiscencie-sucasnost.sk/programove-vyhlasenie-vlady-z-pohladu-poznatkov-ekonomie/

NR SR prerokováva Programové vyhlásenie vlády. Čitateľ iste čítal nadpis Ódorov program je predzvesťou konca rozpočtovej fantázie. Už toto tvrdenia je dôkazom, že štátny rozpočet sa nezostavoval tak ako to žiada makroekonómia. Pozrime si jeden bod z PVV: cit:

Hlbšie som sa nad týmto bodom zamyslel. V jednom mojom vedeckom článku som analyzoval finančné toky ekonomiky SR. Aby som to mohol urobiť zodpovedne, dlho som uvažoval nad množinou finančných tokov a potom nad ich vzájomnými väzbami a vzťahmi. Predovšetkým som akceptoval sektory ekonomiky ako ich definuje makroekonómia. Sú to podniky,  domácnosti, vláda a zahraničie. Vzťahy som zakreslil do tohto grafu:

Čitateľ by si mal dôkladne pozrieť, preštudovať bázické finančné toky, ktoré sú na grafe. Keďže každý tok je slovne opísaný, úloha nie je ťažká. A práve tento graf mi slúži ako báza aj v dnešnej úvahe.

Z grafu vidíme, aké finančné toky prichádzajú do obdialnička vláda a aké toky odchádzajú, jadro verejných financií. Z grafu je možné skonštruovať ekonometrický model.

Významný nemecký ekonóm G. Felbermayr, prezident hlavného výskumného centra Nemecka Kiel Institute of World Economy  napísal (HN,6/6/2020), že „Nemožno dosiahnuť dva také dôležité politické ciele použitím jedného nástroja. Nedosiahnete optimálne výsledky ani pri jednom“.

Totiž, predovšetkým z makroekonómie vďaka nositeľovi Nobelovej ceny J. Tinbergenovi (môjmu učiteľovi) a jeho dielu Economic Policy: Principles and Design vieme, že  prvým princípom ekonomickej politiky je,  že treba použiť aspoň  toľko nástrojov ekonomickej politiky,  koľko je cieľov. Tento princíp Tinbergen odvodil zo sústavy  rovníc: ak máme dve cieľové premenné, a to úroveň národného príjmu (Y) a úroveň cien (p), potom dva  príslušné ekonomické vzťahy môžeme ekonometricky takto vyjadriť (ukážka možnej konštrukcie veľkého modelu z uvedeného grafu):

kde  G sú výdavky vlády, M  je masa peňazí a koeficient a1 predstavuje zmenu  príjmu, ktorá,  (iné fakty sú  konštantné), vyplynie zo  zmeny (zvýšenia) G o 1 euro, čiže reálny príjmový multiplikátor  vládnych  nákupov. Podobne ostatné koeficienty majú svoj obsah. Tvorca politiky, vláda totiž rieši problém, že ak Y = Y* (napr., že HDP je 82 mld. euro) a p = p* a ak chce získať tie ich konkrétne cieľové hodnoty, potom veličiny G a M  by mali mať(ideálne), musia mať  takéto hodnoty:

Naša vláda už nemôže reálne pôsobiť na M, teda na masu peňazí v ekonomike, teda čiastočne to nemôže robiť Národná banka Slovenska (NBS); lebo existuje pre euro len Európska centrálna banka (ECB). Môže tak jednoznačne rozhodovať iba o G ( výdavky vlády).

Zo vzťahov vyššie  jasne vyplýva, aké budú ich zmeny pri rôznych  koeficientoch ai a bi,  a tie budú  vždy iné (napr. a1= 0,8 či 2,3). Možné variantné riešenia, a výber jednej, by mali byť predmetom  rokovania vlády  (teda aj NR SR)  pri  tvorbe  jej ekonomickej politiky. Takto hlboký vhľad do ekonomiky, do hodnôt premenných modelu, nástrojov ekonomickej politiky by vláda získala z vyššie spomenutého veľkého ekonometrického modelu.

Záver

Aplikovanie najnovších poznatkov IT a ekonometrického modelovania môže zabezpečiť koniec rozpočtovej fantázie. Vedecký prístup ku konštrukcii štátneho rozpočtu musí vláda spoznať, pochopiť a realizovať. Vzniku helikoptérových peňazí, o čom hovorí Programové vyhlásenie vlády (PPV), tomu musí zabrániť ECB a naša NBS monetárnou politikou.

Reálny ekonometrický (optimalizačný) model by mal mať aspoň 2-3 tisíc rovníc. Vláda pomocou odborníkov musí zabezpečiť jeho používanie ako výkonného nástroja riadenia, vedeckej ekonomickej politiky vlády.

Prof. J. Husár

Bratislava 14/6/2023

Poznámka redaktora k stati:

Medzitým, to Programové vyhlásenie vlády Odóra ( zažilo sa hovoriť „Čaputovej vlády“) bolo v Národnej rade SR zamietnuté. Vláda nezískala dôveru. A profesor ekonómie Jaroslav Husár trpezlivo ako učiteľ vysvetľuje, prečo. Z osvetového odporúčanie nielen Odórovej vláde, príprava akéhokoľvek programového vyhlásenia vlády má byť dlhodobá a tak erudovaná, tj.odborná, aby sa dala uskutočniť. Odórova vláda má sotva 130 dní, z toho tri letné mesiace, k tomu, aby čokoľvek urobila. Také to kasanie sa „založenia budúcich procesov a stabilizácie ekonomiky“ si môže nechať iba snívať, veď mandát má na pomaly už len 120 dní. A mandát práve úspešne premrhala.

15.6.2023 Ing.Peter Zajac-Vanka

Pozn. s fotografiou: A boli tu už také vlády, čo všetko premrhali, v tom sme na Slovensku ozaj „odborníci“ (PZV)