Stať profesora ekonómie Jaroslava Husára v I.časti objasnila, k čomu slúži štátny rozpočet republiky. Ku koncu je v komentári potrebné to skonštatovanie:

Niečo iné je štátny rozpočet na konkrétny rok 2024 a schvaľuje sa ako zákon do konca roka 2023, ale treba si aj prečítať, čo to vlastne verejný rozpočet

začnime teda tým záverečným komentárom:

Ťažko je pochopiť tú masmediálnu hystériu v októbri ako tak ako to bolo spomenuté, že išlo o „polená pod nohy“ vládnej koalícii, aby sa pohádala, pretože dôležité je, aby nová vládna koalícia predovšetkým pripravila a v Národnej rade SR schválili štátny rozpočet na rok 2024 do konca roka 2023.

Lebo veď áno, Verejné financie majú na Slovensku momentálne od dlhodobej udržateľnosti poriadne ďaleko. Konštatuje to vo svojej Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2022 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. 

Verejné financie

Doktrinálna definícia: Verejné financie predstavujú ten pohyb peňažnej zásoby, ktorý reprezentuje hospodárenie štátu, jeho orgánov, štátnych podnikov, regionálnych orgánov, miestnych samosprávnych orgánov, komunálnych podnikov, ako aj štátnych fondov vo verejnom sektore.

to je z google, stránka Verejné financie, Ministerstvo financií Slovenskej republiky https://www.mfsr.sk

Z Tabuľky 15 – Bilancia rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 v metodike ESA 2010 sa uvádza:

Príjmy spolu rok 2023 v mil eur   47,7 miliárd tj.47 690 mil eur

príijmy spolu v roku 2024  v mil eur 47,7 miliárd eur,tj. 47 675,6 mil eur

( aha, rovnaké až nižšie nižšie)

Výdavky spolu v r.2023   v mil.eur 51,5 miliárd tj.  51 554,8  mil eur        

     Výdavky spolu v r.2023   v mil.eur 51,5 miliárd tj.  51 490,8  mil eur 

takmer presne rovnaké, hm                   

a hrubý domáci produkt v mld eur

HDP v roku 2023        113,9 mld eur, tj.   113 889,5  miliónov eur               

HDP v roku 2024        117,2 mld eur tj.   117 190,9  miliónov eur                                         

teda aspoň tak to bolo prognózované a schválené v 2021

Resumé: Takže ako vidíte, toto už nie je iba štátny rozpočet, to je širšie účtovanie vo verejných financiách

Zo zákona  526/2022 Zb. o štátnom rozpočte na 2023 sa dozviete,  že celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určujú sumou 35 040 556 232 eur. tj.schodok štátneho rozpočtu na 2023 bol schválený na sumu  8,3 miliardy eur

Základný rámec pre tvorbu rozpočtu verejnej správy

1. Rozpočet verejnej správy

Rozpočet verejnej správy je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky štátu, ktorý vychádza z princípu viacročného rozpočtovania. Cieľom viacročného rozpočtovania ako procesu, ktorý spája výdavky s politickými prioritami vlády v rámci tvrdých rozpočtových obmedzení, je posilnenie prepojenia strednodobého fiškálneho rámca s ročným rozpočtom, zvýšenie úrovne riadenia, disciplíny a kontroly verejných výdavkov.
Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie najmenej troch rozpočtových rokov. Na účely Konvergenčného programu bude Ministerstvo financií SR zostavovať dlhodobý výhľad so zameraním na výdavky citlivé na demografický vývoj (školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, s dôrazom na výdavky dôchodkového zabezpečenia). Rozpočet verejnej správy sa predkladá na schválenie vláde. Vláda predkladá Národnej rade SR vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na schválenie a na informáciu rozpočet verejnej správy.

1.1. Zásady viacročného rozpočtu verejnej správy

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje:

 1. za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy,
 2. na obdobie najmenej troch rozpočtových rokov, t. j. na roky r, r+1 r+2 , pričom rok je rokom, na ktorý sa predkladá návrh zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 3. za štátny rozpočet a rozpočty štátnych účelových fondov v programoch (programové rozpočtovanie) a podľa rozpočtovej klasifikácie,
 4. za rozpočty ostatných subjektov verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočtované príjmy a výdavky štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy na rok sú záväzné.

Rozpočtované príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy na roky r+1 r+2 sú síce orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, avšak len na základe mimoriadne odôvodnených prípadov.

Pri tvorbe rozpočtu verejnej správy je potrebné zabezpečiť, aby viacročné odhady (na roky r+1 r+2 ) boli založené na existujúcich politikách vlády, resp. politikách vlády, s ktorými sa počíta na rok a nezakladali nároky na zvýšené výdavky ministerstiev, resp. ostatných subjektov sektora verejnej správy.

1.2. Predpoklady zostavenia rozpočtu verejnej správy

Základné predpoklady spracovania rozpočtu verejnej správy:

 1. makroekonomická prognóza,
 2. strednodobý rámec príjmov,
 3. strednodobý fiškálny rámec,
 4. strednodobý výdavkový rámec.

A. Proces rozpočtu verejnej správy sa začína prípravou makroekonomickej prognózy , a to odhadom makroekonomických agregátov, a to najmä:
výška HDP, 
miera inflácie, 
miera zamestnanosti, 
miera nezamestnanosti.

B. V procese tvorby strednodobého rámca príjmov sa stanovujú za celý sektor verejnej správy, jeho subsektory a jednotlivé subjekty sektora verejnej správy príjmy v týchto hlavných ukazovateľoch: 
daňové príjmy, vrátane poistného podľa jednotlivých druhov daní, 
nedaňové príjmy, 
granty a transfery, 
celkové príjmy.

C. Strednodobý fiškálny rámec predstavuje celkový rámec príjmov a výdavkov s plánovaným deficitom za sektor verejnej správy. Obsahuje formuláciu strednodobých cieľov na strane výdavkov konzistentných s cieľmi na strane príjmov a plánovaným deficitom na úrovni sektora verejnej správy a ich dekompozíciu na úroveň výdavkových záväzkov, vyplývajúcich z existujúcich a plánovaných aktivít vlády. Pri stanovovaní strednodobých výdavkových cieľov sa stanovujú celkové výdavky, schodok, dlh, náklady na dlhovú službu, identifikácia a kvantifikácia potenciálnych rizík. V rámci strednodobého fiškálneho rámca sa sleduje aj primárny deficit, t. j. schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95 znížený o náklady na dlhovú službu.

D. Strednodobý výdavkový rámec sa od strednodobého fiškálneho rámca líši tým, že obsahuje detailnejšie prognózy výdavkov podľa subsektorov sektora verejnej správy a jednotlivých subjektov rozpočtu verejnej správy.

1.3. Skladba rozpočtu verejnej správy

Rozpočet verejnej správy tvoria rozpočty subjektov verejnej správy, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy, ktorý vedie Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s metodikou ESA 95. Sektor verejnej správy tvoria tieto subsektory:

 1. ústredná správa,
 2. územná samospráva,
 3. fondy sociálneho a zdravotného poistenia.

Ústrednú správu tvoria:

 • štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie založené ústrednou vládou, u ktorých menej ako 50 % výrobných nákladov príspevkovej organizácie je pokrytých tržbami,
 • štátne účelové fondy,
 • Fond národného majetku Slovenskej republiky,
 • Slovenský pozemkový fond,
 • verejné vysoké školy,
 • Slovenská konsolidačná, a. s.,
 • Veriteľ, a. s.,
 • ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané v štatistickom registri organizácií sektora verejnej správy.

Územnú samosprávu tvoria:

 • obce,
 • vyššie územné celky,
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie založené územnou samosprávou, ktoré zodpovedajú pravidlu 50 % kritéria.

Fondy sociálneho a zdravotného poistenia tvoria:

 • Sociálna poisťovňa,
 • zdravotné poisťovne.

2. Proces tvorby rozpočtu verejnej správy

Proces tvorby rozpočtu verejnej správy môžeme rozdeliť do dvoch hlavných etáp.

Prvá etapa

obsahuje spracovanie východísk rozpočtu verejnej správy na tri rozpočtové roky a ich predloženie v termíne spravidla do konca marca bežného roka na rokovanie vlády.

Druhá etapa

prác na rozpočte verejnej správy začína po schválení východísk vo vláde. Ministerstvo financií SR vypracúva návrh rozpočtu verejnej správy v súčinnosti s právnickými osobami tvoriacimi jednotlivé súčasti sektora verejnej správy. V rámci návrhu rozpočtu verejnej správy vypracúva návrh štátneho rozpočtu a návrh súhrnu rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy. Návrh rozpočtu verejnej správy predloží Ministerstvo financií SR vláde do 15. augusta bežného roka. O návrhu rozpočtu verejnej správy rozhoduje vláda spravidla do 30. septembra bežného roka. Vláda predkladá Národnej rade SR návrh rozpočtu verejnej správy do 15. októbra bežného roka.

2.1. Postup pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy

Tvorba rozpočtu verejnej správy je interaktívny proces, ktorého vypracovanie si vyžaduje časovú postupnosť a vzájomné spolupôsobenie rôznych činiteľov, počnúc Ministerstvom financií SR, rozpočtovými kapitolami, ostatnými subjektami sektora verejnej správy, vládu a končiac Národnou radou SR. Za Ministerstvo financií SR sa na ňom zúčastňujú Inštitút finančnej politiky, sekcia európskych záležitostí, sekcia štátneho výkazníctva, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity a sekcia rozpočtovej politiky za aktívnej spolupráce a komunikácie so zástupcami rozpočtových kapitol a ostatných subjektov sektora verejnej správy.

z prameňa https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/tvorba-viacrocneho-rozpoctu-verejnej-spravy/zakladny-ramec-tvorbu-rozpoctu-verejnej-spravy/

A komentovali to:

Účtovnícky prístup

Pred dobrými dvadsiatimi rokmi sa v tomto rezorte začala reforma správy riadenia verejných financií. Mala nás naučiť, že cieľom nie je účtovník, ktorý sleduje rovnováhu medzi má dať a dal. Ministerstvo by malo sledovať priority verejných politík, vyžadovať ich efektívne plnenie a pritom zabezpečovať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami v strednodobom horizonte.

Úradnícka vláda na to vo svojej stavebnici zabudla a postavila sa tak trochu do úlohy Sulíka s excelom. Treba sekať, lebo ten kapitalistický raj, ku ktorému smerujeme v dlhodobej perspektíve, keď si všetci budeme užívať eurá z druhého dôchodkového piliera a prenajímať prázdne byty lacnej pracovnej sile z tretieho sveta, sa neuskutoční. 

zvýrazníme to

Pred dobrými dvadsiatimi rokmi sa v tomto rezorte začala reforma správy riadenia verejných financií. Mala nás naučiť, že cieľom nie je účtovník, ktorý sleduje rovnováhu medzi má dať a dal. Ministerstvo by malo sledovať priority verejných politík, vyžadovať ich efektívne plnenie a pritom zabezpečovať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami v strednodobom horizonte.

Úradnícka vláda na to vo svojej stavebnici zabudla a postavila sa tak trochu do úlohy Sulíka s excelom. Treba sekať, lebo ten kapitalistický raj, ku ktorému smerujeme v dlhodobej perspektíve, keď si všetci budeme užívať eurá z druhého dôchodkového piliera a prenajímať prázdne byty lacnej pracovnej sile z tretieho sveta, sa neuskutoční. 

prameň: Anton Marcinčin, ekonóm 16.10.2023 https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/685056-matovicov-rozpoctovy-duch-v-uradnickej-vlade/ z článku Matovičov rozpočtový duch v úradníckej vláde

Vypustili návod na hospodársku a spoločenskú samovraždu a 11. októbra vláda schválila vyrovnaný rozpočet na budúce tri roky. Čakáme na vládu, ktorá tento návrh stiahne. Ústavný zákon treba zmeniť, podobne ako mnoho iných zákonov, ktoré robia zo Slovenska pridrahý cirkus. Zároveň treba pokračovať v reforme ministerstva financií.

Mnoho ľudí pracovalo, aby pripravilo návrh vyrovnaného štátneho rozpočtu, ktorý nikto nechce. Ani oni sami. Zároveň naštartovali celý proces posudzovania. Urobili tak, ako im ústavný zákon káže.

Pri tvorbe rozpočtu verejnej správy je potrebné zabezpečiť, aby viacročné odhady (na roky r+1 r+2 ) boli založené na existujúcich politikách vlády, resp. politikách vlády, s ktorými sa počíta na rok 

niet čo dodať, zmarená práca, neefektívny boj, čo na to RRZ?

Ing.Peter Zajac-Vanka, 16.10.2023