Ale porovnajme to s dnešnou demokratickou realitou: Otvorte si ktorékoľvek médium, napr. Prauda 28.5.2024 a ste na psychiatrii: Päť rán a súdržnosť viac ako päťmiliónového Slovenska a Pohreb sa stáva drahým špásom. Zmenia sa cintoríny na nepoznanie? a Krajina pobalených kufrov a Z čoho pramení občianska frustrácia? …tak čo, chceme v takej realite žiť?

cit. Ústavný zákon 100/1960 definuje Československo už ako socialistický štát, v plnom znení Československá socialistická republika (ČSSR), založená na pevnom zväzku robotníkov, roľníkov a inteligencie; v jeho čele je robotnícka trieda. V článku 4 je definované, že vedúcou silou v spoločnosti a štáte je predvoj robotníckej triedy, Komunistická strana Česko-Slovenska, „dobrovoľný bojový zväzok najuvedomelejších a najangažovanejších občanov z radov robotníkov, roľníkov a inteligencie“, ale ak by sme chceli podľa politickej strany pomenúvať vždy režim, to by sme potom museli definovať súčasný režim vždy podľa názvu „vedúcej politickej strany“ v parlamente i vo vláde raz za HZDS ako „mečiarovský“. raz za SDKÚ ako „dzurindovský“ aleboza OĽANO „hegero-matovičovský“ a vlastne ho mnohí definujú ako „Smerácky“ …čo sú všetko mediálne floskule, nie historický fakt.

bankovky Kčs so slovenskými motívmi
Bankovka, ktorá bola krytá prácou a národným bohatstvom, preto sme na ňu hrdí

Knihu českého autora Františka Nevařila o dedičstve socializmu v sociálno-hospodárskej oblasti za roky 1948 – 1989 pod názvom Velká loupež aneb bourání státu (pozor, lebo je tam i časť po roku 1990!) si môžete v PDF stiahnúť na konci článku

bratislavské sídlisko Petržalka pre stotisíc mladých rodín a podnik Technopol ( slávne dvojičky) v 80-tych rokoch
Áno, o Bratislavu sa bojovalo ešte v apríli 1919 po vzniku RČS a hlavným mestom SSR sa stala až 1.1.1969, po prijatí Ústavy o federatívnom usporiadaní ČSSR za G.Husáka, ale to už vyzerala inak – akurát sa dodnes vyčíta, že sa tu na nábreží pod Hradom (vynovený až od 1960!) zbúrala židovská synagoga kvôli mostu do Petržalky

tu sú zozbierané foto budov podnikov zahraničného obchodu v Prahe a v Bratislave, výsledok leteckého priemyslu i areál fabriky n.p.Tatra Kopřivnice

Vývoj prebiehal po etapách a hlavne na základe prijatých päťročných plánov rozvoja národného hospodárstva. O tom inokedy.

keď hovoril o odkaze Alexandra Dubčeka z obdobia snáh o socializmus s ľudskou tvárou na jar 1968:

Keďže skutočné plnohodnotné občianstvo v štáte je definované v troch vrstvách práv, ktoré sa v dejinách presadili až postupne, hodnotí sa status občana v socialistickom štáte podľa nich nasledovne: (podľa zdroja  T. H. Marshall: Citizeship and Social Class (Občianstvo a spoločenská trieda),1949,Cambridge)

  • defin. občianske práva ustanovené ešte v 18.storočí, garantujú slobodu jednotlivca vrátane slobody slova, myslenia, vierovyznania, slobody podnikať a vlastniť súkromný majetok, garantované sú právnou ochranou štátu.
  • defin. politické práva, zaručujú účasť na výkone politickej moci, teda slobodu voliť a byť volený, platilo od 19. storočia,
  • defin. sociálne práva, teda záruky sociálnych istôt pre každého občana, prístup ku kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom vzdelania, možnosť žiť životom cililizovanej bytosti podľa štandardov obvyklých v danej spoločnosti, bola garantovaná určitá osobná spotreba do určitého rozsahu.

(kde právo na vysokoškolské vzdelanie bolo odobraté príslušníkom „likvidovaných tried“ a ich potomkom, ak boli označení ako „nepriatelia režimu“ a ľuďom, ktorí chceli vycestovať na Západ – vláda nemala záujem o „vývoz mozgov“.)

toľko aj wikipedia http://socialistický štát

No a o celom systéme ekonomickej demokracie a o ekonomike po kapitalizme ( tvoriacej budúci socializmus) sa dočítate tu:

link https://narodohospodari.sk/ekonomika-po-kapitalizme-kniha-v-pdf/

Ak by sa mohlo prevziať ešte niečo pokrokového do systému troch čŕt ekonomickej demokracie,  tak to bude práve československý systém vytvárania fondov spoločenskej spotreby za socializmu v štátnom i družstevnom socialistickom podniku, ktorý zabezpečoval na úrovni zamestnancov a ich príbuzných v domácnostiach tvorbu finančných prostriedkov na sociálnu, zdravotnú starostlivosť, kultúrne a vzdelávacie i športové telovýchovné vyžitie,  na rekreáciu a slúžil tak verejno-prospešným aktivitám. V súčasnom kapitalizme toľko propagované  zásady corporate social responsibility (CSR), teda zásady sociálnej zodpovednosti korporácie, ani zďaleka dnes nie sú porovnateľné s princípom tvorby fondov spoločenskej spotreby za socializmu, keďže iba doplňujú snahu o celospoločenskú dobrovoľnú charitu.O zásadách a legislatíve tvorby fondov spoločenskej spotreby sa toho zo socialistického hospodárskeho systému zachovalo málo, ale práve preto odkazujem čitateľa na knihu Coopindustria, kde je zachytená aspoň v kap.10.3. Vyhláška Federálneho ministra financií Z.z.211/1989 „o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností“.  Federálne ministerstvo financií ČSSR vtedy podľa paragrafu 72 zák.88/1988 Zb. o štátnom podniku touto vyhláškou  určilo  druhy zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a druhy činností financovaných z fondu rozvoja a z nákladov štátnych podnikov,

http://4.5 Spoločenská spotreba  viď https://spolok-narodohospodarov.sk/wp-content/uploads/2024/05/4.5-Spolocenska-spotreba-.pdf

Vyvstala samozrejme základná otázka:

práve 1.mája 2024som v komentári ku knihe Ekonomika po kapitalizme napísal, že preto je potrebná aj tá ZMENA ZHORA, pretože tento ekonomický nástroj bude musieť zaviesť zhora vláda SR a zákonodarný zbor SR. A- ani si neviete predstaviť, aký tento nástroj budem mať obrovský vplyv na nárast „HDP“ (ak by sa ešte meral) a teda na rast hodnoty národného hospodárstva – financie sa budú vytvárať i spotrebúvať dominantne v rámci národného hospodárstva republiky.

a majme na pamäti:

Ing.Peter Zajac-Vanka, 26.mája 2024

Už po prečítaní prvých odsekov ma požiadal pán profesor ekonómie Jaroslav Husár, aby som nezabudol k tejto osvete pripojiť aj to, že Slovensko malo v čase socializmu dobrých ekonómov. A tak tu pár odkazov zanechávam:

Ako málo sa to líši od zamestnaneckej samosprávy z ekonomickej demokracie…ale my sme o tom nevedeli.

Stabilizujúce poľnohospodárstvo

no, užťniet čo dodať…je to všetko preč.,..

Obrázky z minulosti…

socializmus tiež skončil po právnej stránke až

…A až potom prišlo búranie ekonomickej a sociálnej základne socializmu, privatizácia, zvyšovanie cien, nezamestnanosť…

http://Velka-loupez-aneb-bourani-statu-1

Zatiaľ všetko